EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.

EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.
𝗔π—₯π—§π—œπ—¦π—§ π—£π—Ÿπ—”π—¬π—šπ—₯𝗒𝗨𝗑𝗗 π˜ͺ𝘯 𝘱𝘒𝘳𝘡𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩π˜ͺ𝘱 𝘸π˜ͺ𝘡𝘩 π—šπ—”π—‘π—§π—œπ— π—£π—”π—Ÿπ—” π—§π—›π—˜π—”π—§π—˜π—₯ π—™π—’π—¨π—‘π——π—”π—§π—œπ—’π—‘ 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘡𝘴 𝐄𝐋 π…πˆπ‹πˆππ”π’π“π„π‘πˆπ’πŒπŽ Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this MARCH 2024 πŸ•―️ #ElFilibusterismo #ArtistPlayground #Gantimpala #Theater

Monday, December 26, 2022

My planner 2023, my plans

After two years of the global pandemic, a physical notebook of 2023 planner is finally arrives today. With God's help, I hope for a better year for the incoming 2023.

My 2023 planner

The first page.
Here are some tips to help you keep writing plans using a planner:
 • Set a schedule: Determine a regular time each day or week to review and update your planner.
 • Be specific: When writing down your plans, be as specific as possible. Include dates, times, and details to help keep you on track.
 • Prioritize tasks: Make a list of your most important tasks and prioritize them in your planner. This can help you focus your attention and make the most of your time.
 • Use symbols or colors: Consider using symbols or colors to categorize and differentiate tasks, making it easier to quickly identify and prioritize tasks.
 • Set reminders: Use your planner to set reminders for important events, deadlines, or tasks.
 • Evaluate and adjust: Regularly review and adjust your plans to ensure you're making progress and staying on track.
 • Keep it handy: Keep your planner with you at all times, so you can quickly reference it and update it as needed.
 • Make it a habit: Make writing plans in your planner a habit and stick with it. The more you use it, the more helpful it will become.
By following these tips, you can effectively use a planner to help you stay organized and achieve your goals.

Thursday, December 22, 2022

Goo see with new talents

On December 22, 2022 in Taytay, Rizal, all of us meet and greet with fellow actors and new friends for this newly opened production company - Papatiks Entertainment Production. The outfit aims to produce content on social media giant Facebook for next year's goal - to entertain and to impart knowledge.

With direk Papa Tikyo.

Meeting with new friends.

I am so much proud to be part of this production as its goals align to my dreams in the year 2023, to start my career in the entertainment industry in the Philippines. To be one of the cast in shorts, full length films in the country.

Wednesday, December 21, 2022

Earthquake preparedness

Introduction

Earthquakes can happen anywhere, at any time. It's important to be prepared in case of an earthquake, and that's why we've put together this comprehensive guide on how to be earthquake prepared.

Inside, you'll find tips on how to create an emergency kit, what to do during and after an earthquake, and how to protect your family and property. So, whether you're a first-time homeowner or a seasoned earthquake veteran, make sure to read through this guide and put our tips into practice. You never know when the next big earthquake will hit.

You're probably wondering how to be earthquake prepared. And that's a good question—because earthquakes can happen anywhere, at any time.

In this comprehensive guide, we'll cover everything you need to know about being earthquake prepared. From creating a disaster plan to stocking up on supplies, we'll walk you through the steps you need to take to make sure you and your loved ones are safe during an earthquake.

The Science Behind Earthquakes

earthquakes happen when two plates of the Earth's crust rub against each other. The force of the movement creates an earthquake.

The Earth's plates are always moving. But sometimes they move too quickly and that's when we get earthquakes. The force of the two plates rubbing against each other creates an earthquake.

Most earthquakes happen along the Ring of Fire. The Ring of Fire is a horseshoe-shaped area that runs around the Pacific Ocean. It's where most of the Earth's earthquakes happen.

Earthquake Preparedness Basics

The best way to protect yourself and your loved ones from an earthquake is to be prepared. That means having a plan and being ready to take action when the shaking starts.

There are some basic preparedness steps that everyone should take, regardless of where they live:

 • Know the evacuation routes from your home, work and school.
 • If you live in an earthquake-prone area, have a disaster kit packed and ready to go.
 • Make sure you have a fire extinguisher and First Aid kit in your home.
 • Practice drop, cover and hold on. When an earthquake starts, drop to the ground, take cover under a sturdy table or desk, and hold on until the shaking stops.

What to Do During an Earthquake

If you're indoors when the earthquake hits, the first thing you should do is drop to the ground, take cover under a sturdy piece of furniture, and hold on to it. If there isn't a piece of furniture nearby that you can use for cover, sit against an interior wall and protect your head and neck with your hands and arms.

If you're outdoors, find an open area away from buildings, trees, power lines, and anything else that could fall on you. Once you're in an open area, drop to the ground and assume the fetal position to protect your vital organs.

If you're in a moving vehicle, pull over to the side of the road and stop. Once you've stopped, put your parking brake on and stay in the vehicle until the shaking stops.

What to Do After an Earthquake

After an earthquake, it’s important that you check for injuries and get to a safe location. If you are indoors, stay there until the shaking stops. Drop down to the ground, take cover under a sturdy table or desk, and hold on to it until the shaking stops. If there is no table or desk nearby, sit against an interior wall and protect your head and neck with your arms.

If you are outdoors, stay in the open away from buildings, trees, streetlights, and power lines. Once in the open, drop down to the ground and stay there until the shaking stops.

If you are in a moving vehicle, stop as quickly as possible and stay in the vehicle. Do not attempt to drive over a bridge or through an area with downed power lines or damaged buildings.

Conclusion

To sum up, being earthquake prepared means having a plan and being ready for whatever comes your way. It's important to have supplies on hand, know how to turn off utilities, and be aware of potential hazards.

Although it's impossible to predict when or where an earthquake will strike, by being prepared, you can minimize the risk of injury and damage.