EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.

EL FILIBUSTERISMO Ang Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this March 2024.
𝗔π—₯π—§π—œπ—¦π—§ π—£π—Ÿπ—”π—¬π—šπ—₯𝗒𝗨𝗑𝗗 π˜ͺ𝘯 𝘱𝘒𝘳𝘡𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩π˜ͺ𝘱 𝘸π˜ͺ𝘡𝘩 π—šπ—”π—‘π—§π—œπ— π—£π—”π—Ÿπ—” π—§π—›π—˜π—”π—§π—˜π—₯ π—™π—’π—¨π—‘π——π—”π—§π—œπ—’π—‘ 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘡𝘴 𝐄𝐋 π…πˆπ‹πˆππ”π’π“π„π‘πˆπ’πŒπŽ Kapalaluan ng mga Kapalaluan at Kapalaluan ng Lahat, coming this MARCH 2024 πŸ•―️ #ElFilibusterismo #ArtistPlayground #Gantimpala #Theater

Monday, December 26, 2022

My planner 2023, my plans

After two years of the global pandemic, a physical notebook of 2023 planner is finally arrives today. With God's help, I hope for a better year for the incoming 2023.

My 2023 planner

The first page.
Here are some tips to help you keep writing plans using a planner:
 • Set a schedule: Determine a regular time each day or week to review and update your planner.
 • Be specific: When writing down your plans, be as specific as possible. Include dates, times, and details to help keep you on track.
 • Prioritize tasks: Make a list of your most important tasks and prioritize them in your planner. This can help you focus your attention and make the most of your time.
 • Use symbols or colors: Consider using symbols or colors to categorize and differentiate tasks, making it easier to quickly identify and prioritize tasks.
 • Set reminders: Use your planner to set reminders for important events, deadlines, or tasks.
 • Evaluate and adjust: Regularly review and adjust your plans to ensure you're making progress and staying on track.
 • Keep it handy: Keep your planner with you at all times, so you can quickly reference it and update it as needed.
 • Make it a habit: Make writing plans in your planner a habit and stick with it. The more you use it, the more helpful it will become.
By following these tips, you can effectively use a planner to help you stay organized and achieve your goals.

Thursday, December 22, 2022

Goo see with new talents

On December 22, 2022 in Taytay, Rizal, all of us meet and greet with fellow actors and new friends for this newly opened production company - Papatiks Entertainment Production. The outfit aims to produce content on social media giant Facebook for next year's goal - to entertain and to impart knowledge.

With direk Papa Tikyo.

Meeting with new friends.

I am so much proud to be part of this production as its goals align to my dreams in the year 2023, to start my career in the entertainment industry in the Philippines. To be one of the cast in shorts, full length films in the country.

Wednesday, December 21, 2022

Earthquake preparedness

Introduction

Earthquakes can happen anywhere, at any time. It's important to be prepared in case of an earthquake, and that's why we've put together this comprehensive guide on how to be earthquake prepared.

Inside, you'll find tips on how to create an emergency kit, what to do during and after an earthquake, and how to protect your family and property. So, whether you're a first-time homeowner or a seasoned earthquake veteran, make sure to read through this guide and put our tips into practice. You never know when the next big earthquake will hit.

You're probably wondering how to be earthquake prepared. And that's a good question—because earthquakes can happen anywhere, at any time.

In this comprehensive guide, we'll cover everything you need to know about being earthquake prepared. From creating a disaster plan to stocking up on supplies, we'll walk you through the steps you need to take to make sure you and your loved ones are safe during an earthquake.

The Science Behind Earthquakes

earthquakes happen when two plates of the Earth's crust rub against each other. The force of the movement creates an earthquake.

The Earth's plates are always moving. But sometimes they move too quickly and that's when we get earthquakes. The force of the two plates rubbing against each other creates an earthquake.

Most earthquakes happen along the Ring of Fire. The Ring of Fire is a horseshoe-shaped area that runs around the Pacific Ocean. It's where most of the Earth's earthquakes happen.

Earthquake Preparedness Basics

The best way to protect yourself and your loved ones from an earthquake is to be prepared. That means having a plan and being ready to take action when the shaking starts.

There are some basic preparedness steps that everyone should take, regardless of where they live:

 • Know the evacuation routes from your home, work and school.
 • If you live in an earthquake-prone area, have a disaster kit packed and ready to go.
 • Make sure you have a fire extinguisher and First Aid kit in your home.
 • Practice drop, cover and hold on. When an earthquake starts, drop to the ground, take cover under a sturdy table or desk, and hold on until the shaking stops.

What to Do During an Earthquake

If you're indoors when the earthquake hits, the first thing you should do is drop to the ground, take cover under a sturdy piece of furniture, and hold on to it. If there isn't a piece of furniture nearby that you can use for cover, sit against an interior wall and protect your head and neck with your hands and arms.

If you're outdoors, find an open area away from buildings, trees, power lines, and anything else that could fall on you. Once you're in an open area, drop to the ground and assume the fetal position to protect your vital organs.

If you're in a moving vehicle, pull over to the side of the road and stop. Once you've stopped, put your parking brake on and stay in the vehicle until the shaking stops.

What to Do After an Earthquake

After an earthquake, it’s important that you check for injuries and get to a safe location. If you are indoors, stay there until the shaking stops. Drop down to the ground, take cover under a sturdy table or desk, and hold on to it until the shaking stops. If there is no table or desk nearby, sit against an interior wall and protect your head and neck with your arms.

If you are outdoors, stay in the open away from buildings, trees, streetlights, and power lines. Once in the open, drop down to the ground and stay there until the shaking stops.

If you are in a moving vehicle, stop as quickly as possible and stay in the vehicle. Do not attempt to drive over a bridge or through an area with downed power lines or damaged buildings.

Conclusion

To sum up, being earthquake prepared means having a plan and being ready for whatever comes your way. It's important to have supplies on hand, know how to turn off utilities, and be aware of potential hazards.

Although it's impossible to predict when or where an earthquake will strike, by being prepared, you can minimize the risk of injury and damage.

Tuesday, October 18, 2022

Today is my 39th birthday

Today marks the officialdom of being a 39 years old. I want to spend it these ways before reaching forty. If you do, here are some of my suggestions to make your birthday enjoyable:
 • Treat yourself: Indulge in something you've been wanting to do or buy, whether it's a spa day, a new gadget, or a fancy dinner.
 • Surround yourself with loved ones: Spend time with family and friends, either in person or virtually.
 • Give back: Volunteer your time or resources to help others, or make a donation to a cause you care about.
 • Create new memories: Try a new activity or take a trip to a place you've always wanted to visit.
 • Reflect on your accomplishments: Take some time to think about all the things you've achieved over the past year and give yourself credit for your hard work.
 • Focus on self-care: Practice self-care activities, such as meditation, yoga, or exercise, to recharge and refresh.
 • Celebrate your achievements: Mark the occasion by doing something special, such as taking a dance class or learning a new skill.
 • Remember, your birthday is a time to celebrate you, so make sure to do things that bring you happiness and joy.
I am turning 39 years old today.

I hope you guys have great birthday celebrations as well. Please, don't play the cake!

Friday, October 07, 2022

How to be a loyalty specialist?

This month, I am able to land a job as a customer support for a Canadian telecommunications company. After weeks of training, the management decided to onboard us as one of the loyalty specialists in the campaign. The company is one of the BPO companies in Bonifacio Global City, still in Taguig City.

A screenshot after searching my name on Google where I am connected to TELUS International Philippines as a customer loyalty specialist.

Me and my fellow workmates were able to get the position as the fourth batch of loyalty team members that provide services to keep customers.

My employee ID as one of the loyalty specialists.

It is so exciting to learn the skills on how to keep customers, provide loyalty programs and extend help to make sure clients enjoy the products and services they love for so long a time.

If you guys are planning to be one of the loyalty specialists, here are my tips that I can impart:

 1. Get educated: Pursue a degree or certification in marketing, customer service, or a related field.
 2. Gain experience: Get relevant experience by working in customer service or marketing.
 3. Build your network: Connect with other loyalty agents and industry professionals through networking events, online forums, and social media.
 4. Familiarize yourself with loyalty programs: Research and learn about different loyalty programs, including how they work, their benefits, and how to evaluate their success.
 5. Develop strong communication skills: A loyalty agent must have excellent communication skills, both verbal and written, to be able to effectively interact with customers and clients.
 6. Be knowledgeable about the industry: Stay updated with the latest trends and developments in the customer loyalty and marketing industries.
 7. Be customer-focused: A loyalty agent must be dedicated to providing excellent customer service and have a genuine desire to help customers.
 8. Develop a deep understanding of customer behavior: Analyze customer data to identify patterns and make informed decisions about how to improve customer experiences and increase loyalty.
Let me know in the comments if you've been working in the call center sector in the Philippines and how would you like to be part of customer loyalty.

Monday, October 03, 2022

I'm streaming on Bigo Live

Today marks the beginning of streaming via Bigo Live. I official signed up as one of the Bigo hosts under the Solid Tropang Kapatiran (STK) agency.

One of my livestream events on the app.

If you wish to be one of us, don't forget to download the Bigo Live app and enter my invitation code 345014126 and find more surprises to earn money. Visit https://www.bigo.tv/user/GerryYabesPH to follow me on Bigo as well.

Tuesday, June 28, 2022

Baby Dhan Axziel is born

Our newborn baby is born today. His name is Dhan Axziel. Welcome to the the family, welcome to the world!


Monday, June 13, 2022

Stablishing relationship

Our winning actions always start with complete trust and integrity. By description, trust is the "firm belief in the trustability, verity, capability, or strength of someone or commodity." As we work with people from different backgrounds, beliefs and gests, how can we cultivate a culture of trust? Award- winning author Liggy Webb shares these 5 micro tips on how to make trust

1. Believe in yourself

How much do you trust and believe in yourself?

The key to stablishing trust is to first have trust in ourselves, because if we don’t trust ourselves also why should we anticipate anyone differently to?

Being true to ourselves and our particular values is crucial to living a life of integrity and fulfilment. Cultivating a strong sense of tone- efficacity and tone- compassion will help us to feel more predicated and confident.

2. Let go of the past

Do you spend time ruminating on negative gests and remonstrating effects over in your mind?

This can be harmful and exhausting so occasionally we need to be suitable to SUMO ( Shut up and move on!)

Being Suitable to let go of negative gests from the history will enable us to appreciatively move forward and help us to be more trusting, lower anxious, and flexible.

There may well be occasions where we've been disappointed or let down and this is part of the rich shade of life. Some of those delicate gests will have made us stronger. Viewing each new experience and person with a freshman’s mindset and an open heart and mind is a far salutary way to live and make trust.

3. Avoid gossip

Do you ever find yourself caught up in tattling?

A good way for us to live with integrity is to imagine that anyone we're talking about is standing right behind us. This way we will always be regardful and aware of what we say about them.

People infrequently trust someone who's willing to dish and generally if someone is willing to dish about someone differently the chances are, they will do the same about us! There's absolutely no benefit whatsoever to tattling and it's a waste of precious emotional energy. All it does is energy negativity and unhappiness so steering clear of gossipmongers is essential when it comes to erecting trust.

4. Be ok with not having all the answers

Do you ever feel uncomfortable with saying"I do not know"?

When we don’t know the answer to problem or we do n’t have the result, it's far better to just be open and honest and just say so. We can’t be anticipated to have all the answers. Because no one does because after all we all people in progress.

This admission also provides us with the occasion to identify what we need to learn so we grow and come wiser.

5. Don’t play the blame game

Do you feel comfortable with taking particular responsibility when you make a mistake?

When people live and work together, honest miscalculations and bummers will inescapably do. That’s life! Still, when people start pointing the cutlet, and playing the blame game, this can veritably snappily undermine trust and produce fear, making people reticent to open up again.

Miscalculations are part of life and a healthy focus on seeing them as learning openings can help to support a more relaxed, cooperative and trusting terrain.

Monday, May 16, 2022

Certified Digital Journalist

I am happy to have this certificate as one of the completers of Digital Journalism under REUTERS and Meta Journalism Project. Having this certificate means you will be responsible on what you post online, making sure you got evidences to support your claim and to avoid spreading fake news on the Internet. 

Have your certificate as well via this link: https://reutersdigitaljournalism.com/?l=en.

Monday, April 18, 2022

Officially a freelancer


I was able to comple the training for General Virtual Assistant through Raqsstar Assistant Academy last April 9-10, 2022. Thos step will help me prepare for my future career as a freelancer, tp help business owners to manage their daily task through work at home setup. This is a great opportunity to earn more as a virtual assistant, from the comfort of my home.

Friday, January 28, 2022

Stay in good health

Today, after going for a health checkup, my physician told me I have problem with me left lung. I am diagnose with pulmonary tuberculosis. I need to under four months of treatment and I did so. I am lucky enough still that I didn't catch corona virus while I am having this disease. Keep healthy and be wise.